Jest przetarg na dalsze prace przy Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

Jest przetarg na dalsze prace przy Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

Częstochowa

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie prac poza jezdnią główną autostrady, które wchodziły w pierwotny zakres budowy autostrady A1.

Wszystko dotyczy odcinka jezdni pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Ruch pojazdów w tym miejscu trwa już od 23 grudnia 2019 r. Jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest wykonanie pozostałego jej zakresu, po tym jak 29 kwietnia 2019 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, konsorcjum firm Salini oraz Todini, odstąpiono od realizacji umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka A1.

 

Zakres przedmiotu zamówienia

Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z:

 

  • robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ,
  • wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
  • zakończeniem robót melioracyjnych,
  • wykonaniem wykończeniowych prac: drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni,
  • przebudowaniem skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),
  • wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
  • uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Termin realizacji robót

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca. Minimalny termin realizacji wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji kontraktu”.

Kryteria wyboru oraz termin składania ofert

Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), w skład których wchodzą podkryteria: przedłużenie okresu gwarancji jakości na wybrane elementy zamówienia (do 30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (do 10 proc.).

Otwarcie ofert wyznaczono na 28 stycznia 2022 r. Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna jest na platformie zakupowej: https://gddkia.eb2b.com.pl.

Źródło finansowania

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  Budowa autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr projektu według Umowy o Dofinansowanie (UoD): POIS.03.01.00-00-0015/16

Data zakończenia realizacji projektu według UoD wraz z aneksem nr 1: 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 3 011 393 173,07 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 355 184 582,35 PLN